SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik Skule 
FORELDRERÅDET VED HAUGE SKULE
Dato: Onsdag 4.oktober 2000
Saker:
1. Orientering om Hauge skule:
Rektor orienterte om:
* Skulen si heimeside
* Skulebasert vurdering
* Ute-og inneområdet
* Trafikkplan
* Positivt skulemiljø (prosjekt)

2. Nedrivne skur

Samrøystes vedtak:
Foreldrerådet ved Hauge skule stiller seg svært kritisk til at manglande vedlikehald og manglande løyvingar har medført at både sykkelskur og uversskur er blitt nedrivne. Slik skura står i dag, representerer dei eit brot på paragrafane 8 og 9 i forskrift om miljørettta helsevern i skular og barnehagar.
Foreldrerådet kan ikkje akseptere at dette held fram i lang tid og krev derfor at skura vert bygde opp att straks.
Foreldrerådet krev at det straks vert gjennomført sikringstiltak som kan hindre fallskader som følgje av at born klatrar på murane

3. Valperiode for arbeidsutval.

Frå og med skuleåret 2001/2002 vert valperioden for klasseforeldrekontakter og arbeidsutval fastsett til 2 år. Dei som då har vore valde for 2 år, kan seie frå seg attval.

4. Val av arbeidsutval (Opplæringslov §§ 11-4 og 11-7)

Desse vart valde:
1.kl Medlem: Geir Magne Røys Vara: Elisabeth S Hamre
2.kl Medlem: Unni Totland Hauge Vara: Øyvind Hauge
3.kl Medlem: Mariann F Grotle Vara: Karsten Nigardsøy
4.kl Medlem: Nina Grotle Vara: Arnar Førde
5.kl Medlem: Lene Igland Vara: May Gunn Eikeset Røys
6.kl Medlem: Frode Olsen Vara: Alice Torvanger Haugland
7.kl Medlem: Sissel Klungreset Vara: Bjørn Nygård
8.kl Medlem: Dag Solberg Vara: Mariann Andal
9.kl Medlem: Per Åge Nygård Vara: Reidun Lexau
10.kl Medlem: Arvid Smedvik Vara: Randi K . Grotle
 
Kåre Magne Moe