SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik SkuleMØTEBOK

Utval: Arbeidsutvalet 1999/2000
Møtedato: 18.09.00
Til stades
Nina Grotle (leiar), Kåre Magne Moe, May Gunn Eikeset Røys, Anette Nødset, Arvid Smedvik, Jorunn Igland Naustdal, Svein Kåre Senneset
Saker
1 Orientering
* Tilhøva på skulebussen
* Ombyggingsplanar/fleirbrukshall
* Tjuveri
2 Foreldredugnad
Vedtak:
AU vil leggje til rette for at ein gjennom dugnad får løyst følgjande oppgåver:
a)Montere nytt leikeapparat
b)Ny sand i sandkassa
c)Skifte ut sand under klatrestativ og gynger
d)Montere nye basketballstativ
e)Maling av vegg mot aust (u-skulen)

Leiar, nestleiar og rektor drøftar praktisk tilrettelegging med vaktmeister
3 Seminar om rus, grensesetjing og trivsel
Vedtak:
Skulen bør sende skriv til klasseforeldrekontaktene i u-skulen med oppmoding om at desse melder seg på seminaret. Skulen dekkjer reiseutgifter
4 Trafikkplan
Vedtak:
AU viser til tidlegare vedtak i AU og skriv frå skulen om trafikktilhøve og skuleskyss
5 Innkalling og saker til foreldremøtet
Vedtak:
Dato: Onsdag 04.10.00 kl 19.30
Saker:
1)Val
2)Valperiode for klasseforeldrekontakter

Kopi til: Medlemer,varamedlemer og nyvalde klasseforeldrekontakter 

Svein Kåre Senneset
 
Kåre Magne Moe