SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden
 
LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Kolset skule
Frøyen skule 
 

Forming
INSTRUKS FOR VIKARAR
Tryggleik

Etter opplæring kan elevar i 7. – 10. klasse under tilsyn nytte følgjande maskiner:
Ø      Slipestein
Ø      Boremaskin (*)
Ø      Elektrisk handdrill
Ø      Elektrisk kurvesag
Ø     Verktøyslipar (*)
Ø      Dreiebenk (*)
Ø      Dreieskive for keramikk  
 
ü      Det skal alltid nyttast naudsynt verneutstyr, m.a. vernebriller (*).
ü      Det skal alltid vere berre ein elev i arbeid om gongen med dei nemnde        maskinene, andre elvar skal haldast på trygg avstand.  
ü      Ved bruk av roterande maskiner skal elevane ikkje ha laust hengande,        langt hår, skjerf eller klede.
ü      Vikarar skal før elevar nyttar maskinene, forsikre seg om at elevane        skjønar bruken og faremomenta.  
 Maskiner som berre kvalifisert lærar kan nytte:  
Ø      Sirkelsag
Ø      Bandsag
Ø      Maskinhøvel
 
ü      Det skal nyttast verneutstyr ved bruk av desse maskinen
ü      Utan turvande opplæring skal ikkje maskinene nyttast
ü      Ved bruk må ein ta omsyn til vernesona kring maskinene  
ü      Elevar skal ikkje ved noko høve nytte desse tre maskinene
ü      All justering, oppsetjing, skifting av sagblad og vedlikehald skal utførast       av kvalifisert person.  
ü      Det skal ikkje nyttast syrer, lakk, spraylakk eller tynnar i fareklasse 3 i       formingsromma.  

Brot på sikringsreglane kan medføre personleg ansvar.

   
Rekto
r

 
Kåre Magne Moe