SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden
 
LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Kolset skule
Frøyen skule 
 
Leigeprisar
Rettleiande satsar ved utleige av lokale i skular og barnehagar:
Rom Sats pr gong

Gymsal med garderobe

450 kr
Skulekjøkken 300 kr
Klasserom/Avdelingsrom/Møterom/Grupperom 150 kr
Datarom 150 kr + 50 kr pr. maskin
Andre rom (Etter storleik/Utstyr) 100 - 300 kr
Leigesummane inkluderer straum og reinhald. Dersom driftseiningar og leigar vert samde om at leigar syter for reinhald må ein skjønnsmessig redusere leigeprisen
Fritak for å betale leige har:
* Idrettslag ved ordinær idrettsaktivitet. Messe o.l skal det betalast leige for.
* Grendalag ved ordinære, ikkje kommersielle møte.
* Politiske parti
* Organisasjonar som har fritak for leige (Gjeld studieorganisasjonar etter reglar i vaksenopplæringslova)
* Andre (Driftssjef vurderer i kvart einskild tilfelle)

MATEMATIKKUTSTYR

Kalkulator: Kr. 60,-
Passar: Kr. 20,-
Gradskive: Kr. 10,-
Linjal: Kr. 5,-

 
Kåre Magne Moe