SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

PERMISJON FRÅ DEN PLIKTIGE OPPLÆRINGA

Om å søkje permisjon frå den pliktige opplæringa.


For å unngå mistydingar vil vi minne foreldre/føresette om kor ansvaret ligg og kva det går ut på når de søkjer permisjon for eleven frå den pliktige opplæringa.
I opplæringslova §2.11 står det:

"Når de er forsvarleg , kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til trussamfunn utanfor kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.

Dete er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

Foreldra må ta kontakt med skulen for råd og rettleiing om omfang og innhald i opplæringa i det omsøkte tidsrommet

Vi viser ellers til skriv som alle elevar har fått med seg heim 20.02.06
Hauge skule
 
 
 
Kåre Magne Moe