SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Utviklingsplan
Bruksplan
IKT-plan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik SkuleTlf: 57796550   E-post: adm@haugeskule.gs.sf.no   Fax: 57 79 65 51
 
Positivt skulemiljø
Prosjektet har som mål å:

* Styrkje samarbeidet mellom grunnskule og musikkskulen
* Gje born og unge eit aktivt og positivt forhold til musikk, drama, dans og bilete.

Ved å satse på desse faga, ynskjer Hauge skule å skape større trivsel, meir temperatur og glede, noko som igjen vil føre til eit betre læringsmiljø i skulen.
Det er sett ned ei eiga prosjektgruppe som skal planleggje aktivitetar og leie arbeidet. Gruppa er samansett av:

Norvall Klungresæther - Monica Liseth Hauge
Liv Torvanger - Svein Kåre Senneset
Olav Jarl Frøyen - Marit Ryland Strand

Måndag 8.januar vart det skipa til samling for alle lærarar ved musikkskulen, Frøyen skule og Hauge skule. Samlinga var særs vellukka, vi gjekk alle heim med eit smil om munnen.

Vi er temmeleg sikker på at prosjektet på ulikt vis vil syne att i klassane og på arrangement som skulen skipar til

 
Kåre Magne Moe