SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

 

OM SFO-TILBODET VED HAUGE SKULE .

OPNINGSTID OG ORGANISERING.

STASJONEN BARNEHAGE  har ansvaret for den daglege drifta av SFO.

Tilbodet om oppholdstid, er barnehagen si opningstid, alle dagar frå kl. 7.00 – 16.30. Det same gjeld alle skuleferier.
Born kjem når skulen er slutt, men på måndag, tysdag og torsdag kjem nokre born etter leksehjelpa.

Vi har eit svært fleksibelt system der kvar enkelt får tilpassa oppholdstid etter eige behov. Born som har behov for SFO før skuletid, møter i barnehagen. Måndag, tysdag og torsdag brukar vi rommet til 1.klasse som base. Onsdag og fredag går borna til barnehagen når skulen sluttar.

Ved oppstart haust 2010 er 20 born påmelde SFO.


INNHOLD.

Ei god skulefritidsordning skal ta utgangspunkt i borna sine særeigne behov,  
borna må få tid til eigne aktiviteter.
Aktiviteter som til dømes har med årstider og tradisjoner som for eksempel jul og påske er organisert av vaksne.
Omsorg, leik og sosial læring bør danne kjernen i innholdet. Borna lærer å ta ansvar for kvarandre og for felles oppgaver.
Nokre born har timar i kulturskulen medan dei er på SFO. Personalet hjelper dei  med å halde orden på dette.
Vi nytter oss også av Bremangerhallen og ballbingen.


PRISAR.

Eit enkelt måltid ca. kl. 14.30 for kr 7,00 pr. dag.
Foreldrebetalinga er kr 33,00 pr. time.

(Bileta er frå 2007)


VELKOMEN TIL SFO!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kåre Magne Moe