SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Utv-plan 00-01
Utv-plan 01-02
Bruksplan
Pos. skulemiljø

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Firdaposten
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Davik SkuleTlf: 57796550   E-post: adm@haugeskule.gs.sf.no   Fax: 57 79 65 51
 
RAMMETIMETALSMODELL 
Kommunestyret i Bremanger vedtok 15.06 å innføre ein rammetimetalsmodell for skulane. Modellen vert gjeldande frå og med budsjettåret 2001 og skal evaluerast etter 2 år. Den føreset at 30 % av spes.ped timane vert gjort om til ordinære styrkingstimar.
Bremanger har vore den kommunen i fylket med lågast prosent delingstimar og nest høgast prosent spes.ped timar.
Med den nye modellen kan skulane no betre planlegge sitt ordinære timetal. Den vil  gje betre stabilitet og kontinuitet i planlegging og ressursdisponering, enn det vi har hatt dei siste åra.
I tabellen nedanfor kan de sjå elevprognosar for åra som kjem og kva utslag den nye modellen gjev i timar for Hauge skule

BARNESTEGET

Elevtal på dei ulike klassestega

Timetal

År 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 Sum Basis 6 år Styrk Sum
99/00 8 12 14 14 18 12 14 92 141 20 39 200
00/01 13 8 12 14 14 18 12 91 141 0 45 186
01/02 17 13 8 12 14 14 18 96 141 0 46 187
02/03 12 17 13 8 12 14 14 90 141 0 45 186
03/04 20 12 17 13 8 12 14 96 134 20 38 192
04/05 11 20 12 17 13 8 12 93 134 0 44 178

UNGDOMSSTEGET

Elevtal på dei ulike klassestega

Timetal

 
År 8. 9. 10.

Sum

Klassar

Basis Styrk Sum   TOTAL
99/00 21 26 19 66 3 90 73 163 362
00/01 31 21 26 78 4 120 72 192 378
01/02 21 31 21 73 4 120 60 180 367
02/03 23 21 31 75 4 120 65 185 371
03/04 27 23 21 71 3 90 85 175 367
04/05 23 27 23 73 4 90 90 180 358
 
Kåre Magne Moe